KHS6878 - Ravi K. (Gangapur City) Platinum Member
KHS6024 - Rahul K. (Jaipur) Platinum Member
KHS6812 - Surbhi K. (Bareily) Platinum Member
KHS6781 - Smriti K. (Bhubaneshwar) Platinum Member
KHS6674 - Nisha K. (Kota) Platinum Member