KHS6494 - Lavina k. (Pune) Platinum Member
KHS6496 - Natasha K. (Kharagpur) Platinum member
KHS5952 - Ashish Gupta (Delhi) Platinum Member
KHS5864 - Rishabh K. (Jaipur) Platinum Member
KHS6491 - Tarun K. (Raipur) Platinum Member